Hur Susano behandlar personuppgifter

Att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt är viktig för oss på Susano kliniken. Den här informationen har till syfte att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ge en övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar som Susanokliniken är personuppgiftsansvarig för.  Läs mer om vad som menas med personuppgifter

Personuppgiftsansvar

Susanokliniken är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter i sin ärendehantering, vid hantering av medicinska utredningar samt medicinska behandlingar. Susanokliniken är en medicinsk klinik som lyder under de lagar som reglerar vården och har därmed ett utökat ansvar i hantering av känsliga personuppgifter i enlighet med vad som anges i framför allt enligt hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, och patientdatalagen.

Behandling av personuppgifter vid utredning och behandling
Susanokliniken behandlar personuppgifter vid utredningar och behandlingar för att kunna fullgöra sitt uppdrag i enlighet med avtalskrav från beställare och de medicinska regler som gäller för dokumentation och spårbarhet. Susanokliniken behandlar uppgifter för att kommunicera med den som är föremål för en utredning eller behandling och liksom till den som beställt uppdraget.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn och kontaktuppgifter till enskilda som är föremål för utredning och behandling, dess chefer, HR personal, eller fackliga företrädare. Varje person som är aktuell för utredning på Susano kliniken registreras under den kund som är beställaren och är sökbar via personnummer. I handlingar och meddelanden som skickas in till Susanokliniken förekommer i bland andra typer av personuppgifter. Dessa uppgifter hanteras endast genom att handlingen läggs in i det aktuella ärendet. Uppgifterna registreras inte särskilt och uppgifterna i den inkomna handlingen görs inte sökbara. Känsliga personuppgifter hanteras i system som uppfyller krav för säkerhet gällande den typen av information. Känsliga personuppgifter som utgör medicinsk information hanteras via ett medicinskt journalsystem med säker molntjänst som uppfyller kraven i enlighet med Patientdatalagen samt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring över öppna nät inom hälso- och sjukvården i Sverige. Läs mer om vad som menas med känsliga personuppgifter

De som kan ta del av uppgifterna

De medarbetare på Susanokliniken som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Susanokliniken använder i vissa fall av personuppgiftsbiträden som t ex specialister inom olika yrken som anlitas som konsulter.  De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Susanokliniken har lämnat. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med Susanokliniken omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal mellan parterna. Läs mer om personuppgiftsbiträden

Period under vilka personuppgifterna kommer att lagras

Informationen i Susanoklinikens system är att betrakta som journalhandling och ska enl. patientdatalagen bevaras i minst 10 år. Handlingar av ringa eller tillfällig betydelse gallras i regel direkt eller senast efter två månader.

Dina rättigheter som registrerad

Du kan begära att få ett besked om huruvida Susanokliniken behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa tillsammans med viss närmare information. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. När Susanokliniken behandlar personuppgifter inom ramen för för sitt uppdrag har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av uppgifterna, ange om begränsning av uppgifter och till radering. Om Susanokliniken inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste Susanokliniken upphöra med behandlingen. Sådana skäl kan vara vad som anges i avtal som du ingått med vår uppdragsgivare, t ex anställningsavtal eller avtal vid tecknande av försäkringar, samt vad som stipuleras om hur medicinsk information skall behandlas som inte får raderas utan giltiga skäl.  Läs mer om registrerades rättigheter. Om du som registrerad hos Susanokliniken vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Susanoklinikens behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till info@susano.se eller 010 – 33 00 870.