Värdegrund, etik och socialt ansvarstagande

Susano AB strävar efter att genomföra utredningar på ett professionellt och etiskt korrekt sätt. Vi följer därför etiska riktlinjer för medicinska oberoende utredningar vilket beskrivs enligt nedan:

Susanos värdegrund bygger på tanken om alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och socioekonomisk status. Arbete och sysselsättning är för oss ett centralt begrepp utifrån tanken om delaktighet och solidaritet i samhället.

För oss är värdegrunden mycket viktigt i den kontexten som vi bedriver vår verksamhet. Susanos verksamhet är en del i det samhälle vi verkar inom, där t ex de medicinska utredningar som vi bedriver kan få omfattande konsekvenser för de som blir föremål för utredningen. En försäkringsmedicinsk utredning kan innebära att utredarnas bedömning skiljer sig från den försäkrades. Det ställer krav på våra utredare att kunna förklara och beskriver orsakerna till bedömningen och ställer krav på att utredarna bedriver utredningen professionellt och inte låter sig påverkas av andra faktorer än de medicinska  som uppdraget anger.

Ett besök hos oss skall alltid vara belysande och klargörande även om det nödvändigtvis inte innebär att vi har möjligheten att lösa den svåra situation som besökaren befinner sig i.

Susano AB följer de etiska riktlinjer som gäller enligt styrelsen för Amerikanska oberoende medicinska bedömare; Guidelines of conduct:  som är anpassade efter svenska förhållanden, vilket presenterats i läkartidningen.

Varje läkare och teammedlem som arbetar som oberoende medicinsk bedömare förväntas följa dessa riktlinjer för uppförande och skall:

 1. Vara ärlig i all kommunikation och säkerställa att den som utreds får tillgång till samma information i uppdraget som uppdragsgivaren
 2. Respektera den undersökte och behandla individen med värdighet och respekt
 3. Under undersökningen informera den utredde om:
  • utredningsprocessen och vem som är ansvarig läkare
  • vem som är uppdragsgivare
  • att det är en oberoende medicinsk utredning och att informationen som framkommer används för bedömning och presenteras till uppdragsgivaren
  • att det inte är en normal patient–läkarkontakt och att det inte föreligger ett behandlingsansvar, och även
  • säkerställa att det finns tillräcklig avskildhet när den utredde klär om sig
  • avstå från kommentarer som kan uppfattas som värdeladdade
  • avsluta undersökningen genom att tala om för den utredde att mötet är över och försäkra dig om att det inte finns ytterligare information eller frågor.
 4. Basera slutsatser på fakta och medicinsk kunskap för vilket du har tillräckliga kvalifikationer att uttala dig om
 5. Återkoppla till den undersökte
 6. Vara beredd att hantera konflikter på ett professionellt och konstruktivt sätt
 7. Aldrig delta i uppdrag där ersättningen är beroende av att bedömningen är fördelaktig för uppdragsgivaren
 8. Efterleva medicinsk och annan sekretess liksom vara observant på möjliga jävsförhållanden enligt den rättsliga jurisdiktionen för uppdraget.

Våra läkare arbetar kontinuerligt för att säkerställa de etiska riktlinjerna och har publicerat en artikel i ämnet på Läkartidningen: ”Sverige behöver riktlinjer för medicinska oberoende bedömningar”.

Socialt ansvarstagande

Susano AB följer sju grundprinciper som ska genomsyra det sociala ansvarsarbetet:

 • Ansvarsskyldighet
 • Transparens
 • Etiskt uppträdande
 • Respekt för intressenterna
 • Respekt för lagen
 • Efterlevnad av internationella uppförandenormer
 • Respekt för mänskliga rättigheter.